понеделник, 7 март 2011 г.

АСТРАЛЪТ И НЕГОВАТА ЙЕРАРХИЯ

Това е светът на другите енергийно-полеви форми на живот. Свят, съществуващ редом и независимо от триизмерния реален земен свят. В Астрала преминават духовните субстанции на всички мъртви земни хора и в зависимост от достигнатата степен в духовната им еволюция те се отправят към различни астрални и космически нива. Астралът също е част от Космоса, така както и земният видим и реален свят е част от него. Но Астралът е сфера главно на духовни същества от земен тип. Тук никога не присъстват извънземни форми на разум, освен когато е нужно да се предаде важно послание или за друга мисия.
В Астрала има същите паралелни светове, които са редом със Земята. И на Земята, и в Астрала има „врати на времето”, през които посветените Духове и Учители могат да преминават в други светове и измерения. „Ключовете” за тези врати се поверяват на малцина.
Йерархията на Астрала е по-различна от вселенската. Астралът е измерение за премоделиране на енергията при определени условия /степен на енергийно излъчване, определена гама на светлинния спектър, честота на импулсите, определяни от отделната духовна енергетична същност и ред други физико-химични реакции/ при прехода на живата материя в нов вид, с нови качества и нови параметри.
В света на Астрала важат общите вселенски принципи и закони. Астралният свят и неговите нива са училище на земните души. Тук те получават възможност да видят своя бъдещ живот, да анализират стария, да получат знания и отново да се върнат в ново тяло за нов урок и нови опитности.
В нивата на Астрала се гради различният тип човек. Те са и степените за преминаване от раса в раса - като цвят и като ниво на разума от космическа гледна точка.
Нивата са групирани в сфери.
Те са 4 с по 7 поднива, а останалите 5 са над тях и като висши класове за преминалите 7-те в отделните сфери.
В Астрала има астрални учители - наставници на всички новодошли духовни същности. Те помагат при тяхната адаптация.
Онези, които в земния си живот са били ученици и служители на Тъмното начало и на Злото, след края на земния си път преминават през едно астрално ниво, където преживяват онова, което са причинили на другите приживе. То е извън останалите нива и е вид „чистилище”. Тук енергийната субстанция трябва да се пречисти, да се приведе в хармоничен духовен заряд. Ако успее да синтезира положителни заряди и енергия сама  - чрез разкаяние и осъзнаване на грешките си, тази духовна субстанция преминава в едно от първите нива на определената й сфера за опитности. Всеки Дух преминава последователно и през 4-те сфери - за да придобие различни опитности и сръчности, за да натрупа познание.
Земен човек получава правото на общуване с Космоса само ако е завършил астралното си училище и обучение с приличен заряд от знания.
Проявите на Черното начало в Астралния свят са също под формата на различни енергии и полета. В Астрала има отрязък /сектор/, както и във Вселената, за „черно училище” за черните духовни субстанции /отрицателни енергийни субстанции/, или това е мястото, което земните религии определят като „ад”. В земните религиозни книги краските са сгъстени и са обрисувани за примитивното земно съзнание
В тези астрални полета на отрицателните енергийни духове се обучава отрицателният духовен потенциал, който служи на черния разум, готви се за нова духовна битка в новите прераждания.
Не случайно при смъртта си земните хора виждат различни „посрещачи” - едни изпитват ужас, други си отиват с усмивка. Хората виждат различното „лице” на смъртта - за едни череп с коса с черна качулка, за други - светлина  и същества, пълни с любов и нежност.
Религията  е много по-близо да истината за Астрала, отколкото до познанията за Космоса.
Около всяко космическо тяло, включително и около Земята, има зона, подобна на Астрала - преход към Космоса и неговия свят. Това може да се приеме като сито на духовните същности, устремени нагоре.       
В Астрала се моделират кармите и съдбите на онези, които все още не са дорасли да преминат в космическиа свят и в космическото училище. Там съдбата и кармата вече е зависима от ред други характеристики на разума и духа.
Текстовете са от Нина Ничева

Няма коментари:

Публикуване на коментар